Free Master Class : 6 Steps Roadmap to Success for Introverts

  • Author: เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา
  • Level: Basic
  • Self-coaching At your own pace

COURSE OVERVIEW
เรียนรู้แนวทางการพัฒนาตนเองสำหรับชาว Introverts

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ:
  • Introverts ที่รู้ตัวว่าตัวเองมีศักยภาพแต่ยังใช้ออกมาได้ไม่เต็มที่ ไม่รู้ว่าจะต้องแปลงจุดแข็งให้เป็นจุดขายได้อย่างไร

    สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
  •  6 Steps พัฒนาตนเองตาม Roadmap SPRING Model

Course Lessons

เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา

Top 5 StrengthsFinder® Profile
1) Futuristic 2) Maximizer 3) Positivity 4) Developer 5) Activator

Enneagram:  Type 7

Gallup Certified Strength Coachเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจุดแข็ง และดึงศักยภาพบุคคลและทีมงานโค้ชจุดแข็ง ที่ปรึกษา นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหาร วิทยากร ที่หลงใหลในการพัฒนาตนเองและมีประสบการณ์ในการบริหารงานกว่า 20 ปี ทั้งในองค์กรชั้นนำระดับโลกและบริษัทที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ จากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมอาทิ Shell Thailand, Citibank, ING Funds, Phatra Merrill Lynch, Cavallino Motors

– Gallup-Certified CliftonStrengths® Coach
– Certified NLP Master Practitioner of Neuro-Linguistic Programming, approved by The American Board of NLP
Created with