Who we are

MindSpring Academy เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองและเติบโตร่วมกัน 

เราจะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะที่นำไปสู่การตระหนักรู้ เข้าใจตัวเอง มีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและผู้อื่น

ให้คุณได้มีชีวิตในแบบที่คุณต้องการ ประสบความสำเร็จ มีความสุข มีสมดุล อย่างลื่นไหลและยั่งยืน :)

What we do

MindSpring Academy is Thailand’s online life transformation platform offer courses & coaching programs, designed to help you master your strengths, improve your self-awarenessmindset, emotions & social skills, life design, & goal-setting skills and much more.

Our Purpose

Our purpose is to provide real-world solutions to real-world life problems.

Write your awesome label here.
Write your awesome label here.

Our Vision

เรามุ่งหวังที่จะได้เห็นสังคมที่ผู้คนได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ เราอยากเห็นผู้คนมีความสุขในการใช้ชีวิตทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ใจต้องการ สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง

Our Mission

MindSpring มีพันธกิจที่จะส่งเสริมทักษะการรู้จักตนเองและบริหารจัดการตนเองด้วยจุดแข็งให้แผ่ขยายขึ้นในสังคม เราพร้อมที่จะมอบการบริการด้านการให้คำปรึกษา การโค้ชและความรู้ด้าน Self-awareness, Self-management ให้แก่ผู้ที่ต้องการ ทั้งในระดับบุคคลไปจนถึงระดับองค์กร  เพราะเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการรู้จักตนเองและรู้เท่าทันตนเองนั้นสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในสังคม
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.

Our Belief

เราเชื่อว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน การพัฒนาตนเองของแต่ละคนจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนาที่แตกต่างเฉพาะบุคคลจึงเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้และเติบโตอย่างถูกทิศถูกทาง และได้ผลลัพธ์จริง

Why We Do

จากประสบการณ์การพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารและกลุ่มผู้มีศักยภาพสูงมากว่า 10 ปี พบว่าคนจำนวนมากที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เต็มศักยภาพ มักมีปัญหาในมิติต่างๆในชีวิตประจำวันใน 5 เรื่องหลักๆ ดังนี้

Career challenges : เช่น ไม่มีความสุขในการทำงาน , หางานที่ถนัดและได้ใช้จุดแข็งของตัวเอง, การบริหารทีม, เริ่มต้นและขยายธุรกิจ

Life challenges : เช่น mid-life crisis, ต้องการออกจาก comfort zone, สับสนทิศทางชีวิต, ค้นหาความต้องการและเป้าหมายของชีวิต, ขาดแรงบันดาลใจ

Social challenges: เช่น  มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์, รู้สึกแปลกแยก

Health challenges : เช่น burnout, นอนไม่หลับ, เครียดสะสม

Emotional challenges: เช่น กลัว กังวล เครียดสะสม เหงา หมดไฟ 

เราพบว่าจากความท้าทายและปัญหาทั้งหมดที่ฉุดรั้งการใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพนั้นจริงๆแล้วเกิดจาก เกิดจากการขาด 3 ทักษะชีวิตพื้นฐานที่สำคัญอันได้แก่
1) ทักษะรู้จักตนเอง
2) ทักษะบริหารจัดการตนเอง
3) ทักษะการสื่อสารทั้งกับตัวเองและผู้อื่น


Write your awesome label here.

Our Transformation Framework

แต่คุณทราบหรือไม่ว่าการมีทักษะชีวิตดังกล่าวและการมุ่งมั่นพัฒนาตนเองตามหนังสือ How To ช่วยได้เพียงการจัดการโลกภายนอกซึ่งควบคุมชีวิตแราเพียงแค่ 10% เท่านั้น จากภาพด้านล่างเปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็งที่โผล่มาอยู่นอกผิวน้ำ

แต่มีอีก 90% ภายในตัวเราที่เรามักหลงลืมพัฒนาส่งผลให้โลกภายในขาดการดูและไม่เติบโตซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ตัวคุณเองฉุดรั้งชีวิตของคุณเองโดยไม่รู้ตัว

เราจึงออกแบบโปรแกรมพัฒนาตนเองให้เราสามารถพัฒนาตนเองอย่างสอดคล้องให้เติบโตทั้งโลกภายนอกและภายใน ให้คุณมีทักษะจัดการกรองสิ่งฉุดรั้งภายในได้ด้วยตัวคุณเอง ที่จะช่วยให้คุณสามารถปลดล็อคศักยภาพได้อย่างเต็มที่และก้าวกระโดด โดยการใช้ศาสตร์การพัฒนาจุดแข็งมาพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพทั้งภายนอก (Outer Strengths) และภายใน (Inner Strengths)
Empty space, drag to resize

Develop Both Outer & Inner Strengths.
Reconnect
to what really matters. 
Keep the focus on what you can control

our unique strengths-based inside out approach

SPRING Model
6 Steps of Life Leveraging Roadmap

เราจึงออกแบบโปรแกรมการพัฒนาตนเอง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งภายนอกและภายใน
เราได้คิดค้น SPRING™ 6 Steps of Life Leveraging Roadmap เพื่อเป็นเครื่องมือในการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดด้วยหลักการผ่อนแรง

โปรแกรมออกแบบมาเน้นการได้ผลลัพธ์ (Result Oriented Program) ผ่านการจับมือทำและการพัฒนา 6 ทักษะสำคัญในชีวิตให้สอดคล้องกัน เราใช้กระบวนการที่แตกต่างและยั่งยืนกว่าการโค้ชทั่วไปด้วยการผสานการโค้ชด้วย 3 ศาสตร์ที่มุ่งเน้นการทำงานกับโลกภายในเพื่อการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและพฤติกรรมเชิงบวกผ่านการเข้าใจตัวตนด้วยจุดแข็งและการทำงานของสมองอันได้แก่


Enneagram

NLP
(Neuro Linguistic Program)


The MindSPRING Difference

เราเชื่อว่าการรู้จักจุดแข็งอย่างเดียวไม่พอ หัวใจสำคัญของการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองคือการรู้วิธีนำจุดแข็งไปพัฒนาต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวัน ผสานกับทักษะชีวิตอื่นๆ 

การจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้จะต้องเข้าใจวิธีการนำจุดแข็งไปพัฒนาต่อและวิธีการจัดการจุดบอด(การใช้จุดแข็งที่มากเกินไป)ของตัวเอง สามารถนำจุดแข็งแต่ละตัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างตั้งใจและลงมือฝึกอย่างต่อเนื่อง

เราจึงออกแบบโปรแกรมพัฒนาตนเองที่แตกต่าง จุดเด่นของโปรแกรมคือการมุ่งเน้นการใช้แบบทดสอบ StrengthsFinder เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจุดแข็งเพื่อต่อยอดศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงตนเองแบบ Inside-out ใน 9 สัปดาห์ ออกแบบการเรียนรู้ด้วยหลัก Strengths-based และ Neuro-Science ที่เน้นการทำงานกับโลกภายในอย่างเป็นระบบและขั้นตอน ผสานการทำ Coaching + Mentoring + Self-Work + Online Learning และการจับมือทำแบบ Step-by-Step เข้าด้วยกัน
Write your awesome label here.

Personalized Strengths-based Inside-out Coaching & Mentoring Approach

เพราะเราทุกคนแตกต่างกัน เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาจุดแข็งและนำจุดแข็งมาพัฒนาต่อยอดกับทักษะอื่นๆในชีวิต โดยเนื้อหาการพัฒนาตนเองจะแตกต่างไปในแต่ละบุคคลขึ้นกับจุดแข็งและจุดบอดที่ต้องพัฒนาเป็นรายบุคคล

Focus on Changes Through Strengths Development And New Habit Transformations

มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดและพฤติกรรมใหม่ โปรแกรมนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่ยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง

Step-by-step Small Achievement Approach With Reinforcement Roadmap

MindSpring กลั่นกรองความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองมาให้คุณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณ ทั้งในด้านการทำงาน และชีวิตส่วนตัว

เราเชื่อว่าการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์นั้น มีประสิทธิภาพมากกว่าการท่องจำ เราจึงอยากนำเสนอการเรียนรู้แบบ Experiential Learning ที่เราได้ตั้งใจออกแบบมา จากประสบการณ์หลายปีที่เราได้ร่วมงานกับองค์กรขนาดใหญ่หลายองค์กร

เน้นการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน ด้วยการเรียนรู้ง่ายๆ อย่างต่อเนื่องทุกวันผ่าน application มือถือตลอดระยะเวลาเข้าโปรแกรม 

รูปแบบการเรียนรู้ของ MindSpring

เราออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมุ่งเน้นการ re-connect กับตัวเอง และนำสิ่งที่เรียนมาไปใช้จริง การพัฒนาตนเองจึงไม่จบแค่เรียนในคอร์ส แต่ให้เกิดการลงมือทำและนำสิ่งที่เรียนมาไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน ผสานการเรียนรู้ทั้ง training, self-work, coaching, mentoring, และ reinforcement program
Empty space, drag to resize

Step-by-step transformation journey to unlock potential,  develop strengths & manage blind spot

เราออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมุ่งเน้นการ re-connect กับตัวเอง และนำสิ่งที่เรียนมาไปใช้จริง การพัฒนาตนเองจึงไม่จบแค่เรียนในคอร์ส แต่ให้เกิดการลงมือทำและนำสิ่งที่เรียนมาไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน ผสานการเรียนรู้ทั้ง training, self-work, coaching, mentoring, และ reinforcement program
Write your awesome label here.

แบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder

ทุกท่านจะต้องทำแบบทดสอบจุดแข็งก่อนเริ่มโปรแกรม

Online Workshop

เรียนสดแบบกลุ่มทาง zoom (3 ชม.) เพื่อทำความรู้จักจุดแข็งจุดบอดจุดอ่อนของตัวเองและรับคำแนะนำในการพัฒนาตนเองจากโค้ชจุดแข็ง

Personalized Bite-size Online Learning & Post Learning Reinforcement Program

เรียนรู้การนำจุดแข็งที่ได้ค้นพบมาพัฒนาต่อผสานกับทักษะชีวิตอื่นๆในชีวิตประจำวันเป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์ โดยแต่ละท่านจะมี coaching journey รายบุคคลตามลักษณะจุดแข็งและจุดบอดที่ต้องพัฒนา

1-on-1 Or Group Coaching & Mentoring (Optional)

สำหรับบางท่านที่มีความท้าทายที่ซับซ้อน หรือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่ต้องการให้โค้ชช่วยสะท้อนปัญหาและแนวทางการพัฒนาที่มองไม่ออกให้ สามารถรับการโค้ชส่วนบุคคลได้โดยมีแพคเกจแบบ 1,3,6 ครั้ง (ครั้งละ 1.5-2 ชม.)
Write your awesome label here.

Meet Your Personal Development Coach & Mentor

เณริศา อิศรางกูร อยุธยา (แป้ม)
INFP-A
Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:
Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

Life Core Value:
ครอบครัว | ความสุข | อิสรภาพในทุกมิติของชีวิต | มีคุณต่าต่อสังคม

โค้ชจุดแข็ง ที่ปรึกษาธุรกิจ นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหาร  วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและดึงศักยภาพผู้บริหาร เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ค้นหาตัวตน ตั้งเป้าหมาย ออกจาก Comfort Zone และ Transform ตนเองเพื่อยกระดับชีวิตในทุกมิติจากภายในสู่ภายนอก สู่ชีวิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีสมดุลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมีเป้าหมายในทุกมิติ ด้วยการ Re-connect กับตัวเองด้วยจุดแข็ง ให้ได้เรียน – ได้ทำงาน – ได้ใช้ชีวิต ในแบบที่เราถนัดและต้องการ

Let's spring up your work-life with strengths, happiness and purpose.

Created with