Mind SPRING™
9-Weeks : Personal Transformation Program

 • Level: ผู้ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจัง ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองมาระยะเวลาหนึ่งแล้วหรือเคยเข้า Workshop True-self Discovery มาแล้ว
 • Study time: 9 สัปดาห์
Write your awesome label here.
Course overview

โปรแกรมพัฒนาตนเองแบบองค์รวมจากจุดแข็ง จับมือคุณ เรียนรู้เครื่องมือการโค้ชตนเองผ่านการเข้าใจภาษาสมอง และสามารถนำจุดแข็งมาพัฒนาต่อยอดประยุกต์ใช้กับทักษะชีวิตอื่นๆในชีวิตประจำวัน เพื่อการใช้ชีวิตอย่างลื่นไหล เต็มศักยภาพอย่างเป็นขั้นตอนและถูกทิศถูกทางใน 9 สัปดาห์ และสามารถนำไปพัฒนาตนเองต่อเองได้ในอนาคต

About the program

We teaches you how to manage your strengths, thoughts, and beliefs so you can be in control of your life and unlock your full potential.

เราออกแบบโปรแกรมพัฒนาตนเองที่แตกต่าง มุ่งเน้นการใช้จุดแข็งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองเพื่อต่อยอดศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงตนเองแบบ Inside-out ใน 9 สัปดาห์ ออกแบบการเรียนรู้ด้วยหลัก Strengths-based และ Neuro-Science ที่เน้นการทำงานกับโลกภายในอย่างเป็นระบบและขั้นตอน ผสานการทำ Coaching + Mentoring + Self-Work + Online Learning และการจับมือทำแบบ Step-by-Step เข้าด้วยกัน ​

Learn Self-Coaching Techniques. 

เรียนรู้ทักษะการโค้ชตัวเอง มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองให้มีความสอดคล้องในโลกภายนอกและความสุขภายในผ่านการใช้จุดแข็งอย่างเหมาะสมสามารถนำจุดแข็งไปต่อยอดกับการพัฒนาทักษะชีวิตอื่นๆในชีวิตประจำวันได้อย่างลื่นไหลในทุกมิติของชีวิตทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวให้ประสบความสำเร็จ มีความสุข สมดุล อย่างยั่งยืน

Turn Your Unique Strengths To Success

รู้จักตัวเองชัดและรอบด้านผ่านแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder ค้นพบตัวตนและพรสวรรค์ตามธรรมชาติ จุดแข็งและคุณค่าที่ตัวเองมีพร้อมการเข้าใจวิธีการจัดการจุดอ่อน จุดบอดและแนวทางการผ่อนแรงชีวิตด้วยการบริหารจุดแข็ง

 Unlock Your Blind Spot , Weakness, Self-sabotage Habits, and alignment

ปลดล็อคจุดบอด รู้เท่ากันความคิด แพทเทิร์ทและพฤติกรรมการบั่นทอนตัวเอง (Self-Sabotage) ที่ไม่รู้ตัว บริหารจุดอ่อนของตัวเอง ด้วยการใช้จุดแข็งตัวอื่นของตัวเองและของคนอื่นมาช่วย

Why we do

การรู้จักจุดแข็งของตัวเองเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเองแต่แค่รู้จักจุดแข็งอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำและทบทวนตัวเองอย่างต่อเนื่อง 

จากประสบการณ์การจัดอบรมด้านการพัฒนาจุดแข็งและการโค้ชให้กับผู้บริหารและทีมงานกว่า 1,000 คน พบว่ามีเพียงแค่ 10-20% ของผู้เรียนสามารถนำจุดแข็งไปพัฒนาต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างมีนัยะสำคัญเนื่องจาก
 • ไปต่อไม่เป็น ไม่รู้วิธีนำไปลงมือใช้และทบทวนตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
 • มุ่งใช้จุดแข็งมากเกินไปจนกลายเป็นจุดบอด
 • ไม่มีโค้ชหรือที่ปรึกษาคอยแนะนำ


เราเชื่อว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน roadmap การพัฒนาตนเองจึงจำเป็นต้องมีความแตกต่างกัน การ
มีโค้ชหรือที่ปรึกษาคอยช่วยสะท้อนและให้คำแนะนำ และวาง coaching & learning journey อย่างถูกทิศถูกทางตลอดการพัฒนาตนเองจึงจะช่วยร่นระยะเวลาได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสามารถประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืนได้ จึงเป็นที่มาของโปรแกรมการพัฒนาตนเองของเรา
Write your awesome label here.

Step-by-step transformation journey to unlock potential,  develop strengths & manage blind spot in 9 weeks

เราออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมุ่งเน้นการ re-connect กับตัวเอง และนำสิ่งที่เรียนมาไปใช้จริง การพัฒนาตนเองจึงไม่จบแค่เรียนในคอร์ส แต่ให้เกิดการลงมือทำและนำสิ่งที่เรียนมาไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน ผสานการเรียนรู้ทั้ง training, self-work, coaching, mentoring, และ reinforcement program
Write your awesome label here.

แบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder

ทุกท่านจะต้องทำแบบทดสอบจุดแข็งก่อนเริ่มโปรแกรม

Personalized Bite-size Online Learning & Post Learning Reinforcement Program

เรียนรู้การนำจุดแข็งที่ได้ค้นพบมาพัฒนาต่อผสานกับทักษะชีวิตอื่นๆในชีวิตประจำวันเป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์ โดยแต่ละท่านจะมี coaching journey รายบุคคลตามลักษณะจุดแข็งและจุดบอดที่ต้องพัฒนา

Unlimited Text Messaging Between Sessions For 9 Weeks

สามารถส่งการบ้าน สอบถามทาง chat ได้ตลอด 9 สัปดาห์

1-on-1 Or Group Coaching & Mentoring (Optional)

สำหรับบางท่านที่มีความท้าทายที่ซับซ้อน หรือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่ต้องการให้โค้ชช่วยสะท้อนปัญหาและแนวทางการพัฒนาที่มองไม่ออกให้ สามารถรับการโค้ชส่วนบุคคลได้โดยมีแพคเกจแบบ 1,3,6 ครั้ง (ครั้งละ 1.5-2 ชม.)
Group Program
----
9 Weeks Personal Development Programs
+ 2 Group 
Coaching
โปรแกรมพัฒนาตนเองแบบองค์รวมมุ่งเน้นการพัฒนาจุดแข็งเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อออกจาก Comfort Zoneเข้าเรียนได้ทุกคอร์ส พร้อมที่ปรึกษาส่วนตัวช่วยจับมือพาคุณเดินไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น+ ส่งการบ้าน Workbook ให้ตรวจ พร้อมรับคำปรึกษาทางไลน์+ Group Coaching 2 ครั้ง
(1.5 ชม.)
Private Program
----
9 Weeks Personal Development Programs
+ 6 Private Coaching
โปรแกรมพัฒนาตนเองแบบองค์รวมมุ่งเน้นการพัฒนาจุดแข็งเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อออกจาก Comfort Zoneเข้าเรียนได้ทุกคอร์ส พร้อมที่ปรึกษาส่วนตัวช่วยจับมือพาคุณเดินไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น+ ส่งการบ้าน Workbook ให้ตรวจ พร้อมรับคำปรึกษาทางไลน์+ Private Coaching 6 ครั้ง
(1.5 ชม.)

Learning Journey
Increase your self-awareness.  Discover your STRENGTHS and maximize POTENTIAL to become a better version of yourself, succeed and be happy both at work and at home!

kind words by clients
"ถ้าเปรียบชีวิตคือการเดินทาง สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการโค้ชของพี่แป้ม คือการมีเข็มทิศ และแผนที่ จุ๊บรู้ว่า สิ่งที่ต้องการในชีวิตคืออะไร ผ่านการตกตะกอนทางความคิดของตัวเอง มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในหลากหลายมิติ ได้ก้าวข้าม ความกลัวในใจ บางอย่าง จากการได้กลับเข้าไป รู้จัก และยอมรับ ตัวเองอย่างแท้จริง ได้มองเห็นหลายโอกาสของความเป็นไปได้ กลับมา “มองเห็น” ความงามของสิ่งที่ทีอยู่ กลับมารู้สึกสนุกกับชีวิต รักและให้อภัยต่อตัวเองและคนรอบข้าง ยอมรับ ตามความจริง ในแบบที่เค้าเป็น จุ๊บได้ปลดปล่อยให้เด็กน้อยในตัวเอง ให้ออกมาวิ่งเล่นอย่างสนุกสนาน มีมุมมองต่อสิ่งต่างๆ เปลี่ยนไป จุ๊บมีความสุขกับชีวิตและเบาสบายขึ้นมาก ขอบคุณพี่แป้มจากหัวใจ ค่ะ" จุ๊บ
คุณ ภัณฑิรา รัตนกิจ
นักธรณีวิทยา อาวุโส ปตท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท สผ)
“แต่ก่อนเคยใช้ชีวิตที่มีแต่สีขาวกับดำ อยู่ในกรอบความคิดที่เคยได้รับมาเมื่อตอนเป็นเด็ก จนได้มาเจอคุณแป้มจึงได้รู้ว่า คนเราสามารถใช้ชีวิตนอกกรอบได้และหลากหลายสีสัน คุณแป้มเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้กับเรา ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น และกล้ามองลึกเข้าไปแตะความกลัวต่างๆ ข้างในใจที่เราสร้างขึ้นมาเอง โดยคุณแป้มแนะนำให้เรารู้ว่าคนเราสามารถเปลี่ยนความคิดเดิมๆ ที่เคยถูกสอนมาได้ และสามารถมีชีวิตในทุกๆ ด้านในแบบที่เราต้องการจริงๆ"
คุณ พรฤดี ผึ่งผาย
Senior aircraft maintenance planner, Private Jet Company
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนซ่อมเครื่องบิน สายการบินส่วนตัว
“การเข้าโปรแกรม ช่วยให้แก้วเข้าใจตัวเองมากขึ้นในหลายมิติ ทำให้รู้ว่าเรามีจุดบอดและติดเรื่องอะไรอยู่ เข้าใจวิธีการดึงพรสวรรค์ที่มีออกมาใช้ ให้ชีวิตเราก้าวกระโดด และประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน"
คุณ ศรินทร เลืองวัฒนะวณิชรองกรรมการผู้จัดการ
บจ.อาณาจักรกฎหมายและ เจ้าของแบรนด์อาหารเสริม MDmate (เอ็มดีเมท)

Frequently asked questions

โปรแกรมการพัฒนาตนเองของ MindSpring เหมาะกับคุณหากคุณ

 • กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญที่ถูกจริตและวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณ ที่จะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก
 • กำลังไม่มีความสุขในการทำงาน เบื่องาน หมดไฟ
 • ต้องการมีความสุขในการทำงาน มีสมดุลในชีวิตและประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกัน
 • ต้องการเข้าใจตัวเอง รู้จุดแข็งต่อยอดศักยภาพให้เต็มที่ แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนและอย่างไร
 • ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกมิติ
 • คิดว่ารู้จักจุดแข็งและพรสวรรค์ของตัวเองพอสมควร แต่ไม่รู้วิธีนำจุดแข็งไปพัฒนาต่อยอดให้เต็มศักยภาพ
 • เคยลองมาหลายวิธี อ่านหนังสือมาหลายร้อยเล่มก็ยังปลดล็อคศักยภาพตัวเองไม่ได้ ต้องการวิธีที่แตกต่างและได้ผลเหนื่อยกับการพยายามพัฒนาจุดอ่อนของตัวเอง แต่ยังไม่ไปไหน
 • เคยทำแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder มาแล้ว เห็นจุดแข็งตัวเองแล้วแต่ พัฒนาต่อไม่เป็น
 • พร้อมและอยากออกจาก Comfort Zone พยายามมาหลายครั้งแต่ยังออกไม่ได้ซักที
 • ให้คุณค่าและเชื่อในการมีสมดุลชีวิตและเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเองจากภายในสู่ภายนอก
 • เข้าใจว่าการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองต้องใช้เวลา และต้องอาศัยความตั้งใจสูงไม่ต้องการเสียเวลาชีวิตไปกว่านี้แล้ว พร้อมและสมัครใจที่จะเปลี่ยนตัวเองและยกระดับชีวิตในช่วง 9 สัปดาห์ต่อจากนี้อย่างจริงจัง
 • ต้องการมีโค้ชหรือที่ปรึกษาเป็นตัวช่วยจะช่วยให้ stay on track และกระตุ้นให้มีวินัยได้

โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับใคร?

 • ผู้ที่คิดว่ารู้ทุกอย่างแล้ว ตัวเองเก่งดี คนอื่นมีปัญหา และเป็นน้ำเต็มแก้ว 
 • ผู้ที่ไม่พร้อมรับรู้และจัดการจุดอ่อนและจุดบอดของตัวเอง
 • ผู้ที่ไม่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และไม่ได้สมัครใจในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 • ผู้ที่ไม่สามารถจัดเวลาให้ First Priority กับตัวเองได้ในช่วง 1-3 เดือนหากมีข้อใดข้อหนึ่งจากด้านบนนี้แสดงว่าท่านยังไม่พร้อมที่จะเข้าโปรแกรม

ขั้นตอนการเข้าโปรแกรม มีลักษณะอย่างไร?

1. Self Assessment | ผู้รับการโค้ชทุกท่านจะต้องทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา CliftonStrengths >> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม วิเคราะห์บุคลิกภาพ ค้นหาตัวตน และพฤติกรรมบ่อนทำลายตัวเองโดยไม่รู้ตัว (Self-Sabotage)  

2. Personalized Coaching Journey | อจ. แป้มวาง Coaching Journey ให้ส่วนบุคคลหลังจากเห็นผลแบบทดสอบและเข้้า Online Workshop แล้ว

3. Reinforcement Program | เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดการเข้าโปรแกรมการ จะมีการ Check In และอัพเดทความคืบหน้า และมี Self-Work, Online Video ให้ดูระหว่าง Session ตลอดระยะเวลา 9 สัปดาห์
----------------
4. (optional) Online Workshop | เข้าเวิร์คช้อปแบบกลุ่มทาง zoom 3 ชม. เพื่อเรียนรู้การอ่านแบบทดสอบจุดแข็งและรู้จักจุดแข็งตัวเอง
5. (Optional) One on One Coaching & Mentoring | ดำเนินการโค้ชตาม Journey และตารางเวลาที่ตกลง ทางโปรแกรม Zoom

ทั้งนี้โปรแกรม ไม่มีรายงานสรุปความคืบหน้าเป็นทางการ บุคคลที่ทราบและรู้สึกได้ถึงความคืบหน้า หรือพัฒนาการในเรื่องที่ได้รับการโค้ชที่ดีที่สุดนั้น คือตัว Coachee อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาต้องขอย้ำว่าปัจจัยหลักที่จะทำให้การโค้ชประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับทั้งฝ่าย Coach (ที่จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องความต้องการของ Coachee อย่างชัดเจน) และ Coachee โดยที่ทาง Coachee จะต้องมีความตั้งใจจริงในการรับการโค้ช (High Commitment) ซึ่งหมายรวมถึงการจัดเวลา ทำการบ้านและการทำกิจกรรมต่างๆที่ทาง Coach อาจให้ใว้ในการโค้ชแต่ละครั้ง

อจ. แป้ม เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา (โค้ชจุดแข็ง)

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

แรงบันดาลใจของเธอคือการได้ช่วยเหลือผู้คนให้ร่นระยะเวลาประสบความสำเร็จมีความสุขและสมดุลมากขึ้นกว่าเดิมด้วยการตระหนักรู้ค้นพบตัวเอง เติบโตทางด้านจิตใจและกรอบความคิด (mindset) ทำให้นำไปสู่ความคิดใหม่ พฤติกรรมใหม่และการใช้ชีวิตที่มีเป้าหมาย (ในแบบที่ใจตัวเองต้องการ) ด้วยตัวคุณเอง  

เธอสำเร็จการศึกษา ปริญญาโท: ด้านการเงินจาก University Of Illinois at Urbana Champaign ปริญญาตรี: การบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี จากหลากหลายอุตสาหกรรมและสายงานทั้งในระดับผู้บริหารจากองค์กรระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ บริหารจัดการทีม และพัฒนาศักยภาพบุคคล  เราเชื่อว่าการมาเจอกันในครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ขอให้สนุกกับการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงและเติบโตไปด้วยกันค่ะ

- Certified NLP Master Practitioner, American Board of Neuro Linguistic ProgrammingGallup-certified
- CliftonStrength Coach
- Certified Transformational Coach, Professional Level
- ACC (Associate Certified Coach) from ICF (International Coaching Federation)
Don't hesitate

Your Transformation Starts Here...

Created with