Self-Coaching E-Book

  • Author: เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา
  • Level: Basic
  • Study time:  N/A
Write your awesome label here.
Course overview
ทบทวนตัวเองและโค้ชตัวเองด้วยชุดคำถามเข้าใจตัวเองอย่างเป็นระบบด้วยการเขียนตามหลักจิตวิทยาสื่อประสาท NLP  และ Neuro Science 

เราออกแบบ Self-work ให้คุณได้ Re-connect กับตัวเองผ่านคำถามที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการพาคุณไปข้างหน้า

คำแนะนำ :
- ขอให้ทุกท่านใช้เวลากับตัวเองค่อยๆพาตัวและใจไปหาคำตอบ ไม่ต้องรีบ
- บางคำถาม บางคนอาจใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีในการได้มาซึ่งคำตอบ


คุณสื่อสารกับตัวเองอย่างจริงใจและมีคุณภาพล่าสุดเมื่อไหร่?

Work-Book นี้จะช่วยให้คุณ Re-connect กับตัวเอง รู้จักตัวเองลึกขึ้นและชัดขึ้นกว่าเดิมด้วยชุดคำถามที่ใช้ในการโค้ชแบบ one-on-one Re-connect กับตัวเองในเรื่องที่ไม่เคยคุยกับตัวเองมาก่อน Reflect ฝึกทบทวนตัวเองอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการทบทวนตัวเองในระดับลึก  ออกแบบชีวิต ตั้งเป้าหมายชีวิตให้สอดคล้องกับโลกภายใน  

หมายเหตุ : Self-Coaching Workbook นี้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการโค้ชแบบ 1-on-1 ที่อาจต้องให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยสะท้อนความคิดให้ สำหรับท่านที่ใช้ Workbook ด้วยตัวเอง หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ตลอดช่วงเวลาทำการ 9.00-17.00 น.

Discover Your Strengths


Re-connect With Your Inner World

Reflect & Plan

Self-Work Journey

เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา
Business Strategist & Strength Coach

แรงบันดาลใจของเธอคือการได้ช่วยเหลือผู้คนให้ร่นระยะเวลาประสบความสำเร็จมีความสุขและสมดุลมากขึ้นกว่าเดิมด้วยการตระหนักรู้ค้นพบตัวเอง เติบโตทางด้านจิตใจและกรอบความคิด (mindset) ทำให้นำไปสู่ความคิดใหม่ พฤติกรรมใหม่และการใช้ชีวิตที่มีเป้าหมาย (ในแบบที่ใจตัวเองต้องการ) ด้วยตัวคุณเอง  เธอสำเร็จการศึกษา ปริญญาโท: ด้านการเงินจาก University Of Illinois at Urbana Champaign ปริญญาตรี: การบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี จากหลากหลายอุตสาหกรรมและสายงานทั้งในระดับผู้บริหารจากองค์กรระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ บริหารจัดการทีม และพัฒนาศักยภาพบุคคล  เราเชื่อว่าการมาเจอกันในครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ขอให้สนุกกับการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงและเติบโตไปด้วยกันค่ะ 

Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:
Futuristic| Developer | Positivity | Maximizer | Activator

Certification:
* Certified NLP Master Practitioner, American Board of Neuro Linguistic Programming* Gallup-certified CliftonStrength Coach
* Certified Transformational Coach, Professional Level
Created with