Learning Journey

อจ. แป้ม เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา (โค้ชจุดแข็ง)

Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility
แรงบันดาลใจของเธอคือการได้ช่วยเหลือผู้คนให้ร่นระยะเวลาประสบความสำเร็จมีความสุขและสมดุลมากขึ้นกว่าเดิมด้วยการตระหนักรู้ค้นพบตัวเอง เติบโตทางด้านจิตใจและกรอบความคิด (mindset) ทำให้นำไปสู่ความคิดใหม่ พฤติกรรมใหม่และการใช้ชีวิตที่มีเป้าหมาย (ในแบบที่ใจตัวเองต้องการ) ด้วยตัวคุณเอง  

เธอสำเร็จการศึกษา ปริญญาโท: ด้านการเงินจาก University Of Illinois at Urbana Champaign ปริญญาตรี: การบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี จากหลากหลายอุตสาหกรรมและสายงานทั้งในระดับผู้บริหารจากองค์กรระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ บริหารจัดการทีม และพัฒนาศักยภาพบุคคล  เราเชื่อว่าการมาเจอกันในครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ขอให้สนุกกับการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงและเติบโตไปด้วยกันค่ะ

- Certified NLP Master Practitioner, American Board of Neuro Linguistic ProgrammingGallup-certified
- CliftonStrength Coach
- Certified Transformational Coach, Professional Level
- ACC (Associate Certified Coach) from ICF (International Coaching Federation)
Lesson series

Strengths-based Life Design with Life Blueprint Canvas

Learn the best strategies to effectively market your course. Including Email/Content/Social Marketing and paid ads.
Write your awesome label here.
Created with